Våra tjänster

Finansieringstjänster

Inför ett förvärv så utvärderas olika finansieringskällor utifrån en investerares önskade kapitalstruktur, riskaptit och kapitalstyrka. Här utvärderas inte bara traditionell bankfinansiering som främmande kapital utan även finansieringskällor som ALMI, statliga stöd, riskkapital, jointventure, partnerskap, fond och obligationer. Viss finansiering från utland kan möjliggöras men då oftast genom att investerare har ett etablissemang i finansieringslandet. IBEL Group företräder investeraren genom en fullmakt som möjliggör kreditengagemang på uppdrag av enskilda eller en grupp investerare.

Transaktionstjänster

Investerare ger som uppdragsgivare IBEL Group uppdraget att söka efter ett specifikt förvärvsobjekt inom en specifik region, bransch eller ekonomisk ram. När väl ett målbolag har identifierats och uppdragsgivaren tillsammans med företrädare för IBEL Group har definierat en granskningsinsats och målbild för köpeskilling, transaktionskostnader och finansieringsplan, så projektleder IBEL Group en granskningsinsats som genomförs dels av företrädare för IBEL Group men också av upphandlade rådgivare. Vanligen genomförs en due diligence process av legal, kommersiell och finansiell natur. IBEL Group ansvarar för att återkoppla granskningsresultatet till uppdragsgivare innan eventuellt klartecken att gå vidare med transaktionsgenomförande via förvärvsfullmakt från investerare.

Affärsutvecklingstjänster

Efter genomförd transaktion så har IBEL Group ett exklusivitetsavtal att förvalta och utveckla det förvärvade företaget på uppdrag av en enskild eller en grupp investerare. I och med att företrädare för IBEL Group aktivt deltar i granskningsinsatser i samband med förvärvsprocessen så tillgodoses en mycket god insikt i såväl brister som möjligheter i investeringen. IBEL Groups representanter företräder vanligtvis investerare i beslutsforum som styrelser, ledningsgrupper och interims ledning på VD och mellanchefsnivå. Genom IBEL Groups delaktighet i affärsbeslut och den övergripande ekonomistyrningen så betraktas också investerare, vilka IBEL Group företräder som aktiva i bolagets affärsutveckling på såväl daglig basis som i den långsiktiga bolagsförvaltningen.